Từ ngày:     đến hết ngày 25/02/2021 (7 ngày)

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday
19/02/2021 20/02/2021 21/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021
SttBộ phậnNgàyNgàyNgàyNgàyNgàyNgàyNgày
1Bao ve       
2Ky thuat       
3San xuat       
4Kho       
5Ke toan       
6Kinh doanh       
7Cua hang 57MP       
8Hanh chanh       

Những chổ trống trên bảng thống kê tương đương với chưa hoặc không có báo cáo.