Các AC login để cập nhật:
+ Cập nhật nội dung công việc chính đã thực hiện.
+ Tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
+ Quản lý trực tiếp, quản lý phòng ban đánh giá thành viên.
+ Đề xuất hổ trợ hoặc cải tiến để công việc hiệu quả hơn.
Lưu ý: AC cần đăng ký với admin để có quyền sử dụng chương trình.